DSC_0041 www (1).jpg

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2017

Data publikacji:
Jak co roku nasz klub oraz główny sponsor firma Ice Mat, bierzemy udział w biegu organizowanym dla WOŚP pod nazwą Światełko do Nieba we Wrześni. Organizatorem tego biegu jest Klub Biegowy Kosynier z miejscowej Września. W tym roku również planujemy wziąć czynny udział w tej charytatywnej imprezie, która odbędzie się od dnia 14 stycznia od godziny 20.00, do niedzieli godz. 20.00. Zapraszamy wszystkich Icematowiczów do czynnego udziału w tym biegu.
 
 
W dniu dzisiejszym organizator z Ostrowskiego Hufca - Jurek Hnatyk, zwrócił się do nas o pomoc w organizacji charytatywnego biegu, który planuje zorganizować w ramach WOŚP w niedzielę 15 stycznia br. na terenie ostrowskich Piasków-Szczygliczka. Chętnie pozytywnie odpowiadamy na tą prośbę i również chcemy dołączyć się do organizacji tego biegu, i tak w ramach tego biegu chcemy stworzyć imprezę happeningową, która uświetni ten szczytny cel. Przed biegiem odbędzie się szereg imprez towarzyszących, m.in. morsowanie „naszych” ostrowskich morsów. Jeśli pogoda pozwoli odbędzie się również pokaz ratowania tonącego przez Straż Pożarną. Również chętnie włączył się do akcji nasz stały sponsor, właściciel firmy Ice Mat Zbigniew Matysik, który ufunduje ciepłą herbatę oraz drożdżówki, za których datek zasili Wielką Orkiestrę. Każdy uczestnik tego happeningu, zarówno mors, biegacz jak i kibic, będzie mógł skorzystać z tego posiłku i wspomóc tym samym akcję zbierania pieniędzy na dzieci z oddziałów ogólnopediatrycznych. Liczymy na udział ostrowskich morsów i biegaczy w tej imprezie biegowej, zarówno zrzeszonych w Klubach Biegowych jak i niezrzeszonych.

Link do wydarzenia:
https://www.facebook.com/events/568100370055585/Pobiegnij z WOŚP w Ostrowie”

REGULAMIN

 1. ORGANIZATOR:

 • Sztab WOŚP Ostrów Wielkopolski z siedzibą w Ostrowskim Centrum Kultury w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wolności 2;

 • Hufiec ZHP Ostrów Wielkopolski, ul. Staszica 1.

 • Współorganizator: KS Ice Mat Team Ostrów Wielkopolski,

 • Sponsor: Ice Mat Zbigniew Matysik Ostrów Wielkopolski.

 1. CELE BIEGU:

 • Popularyzacja biegania jako najprostszej i najzdrowszej formy ruchu;

 • Popularyzacja aktywnego wypoczynku i rekreacji;

 • Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia;

 • Promocja zalewu Piaski Szczygliczka w Ostrowie Wielkopolskim, jako miejsca do czynnego wypoczynku i edukacji dla całej rodziny;

 • Zebranie środków pieniężnych na potrzeby 25. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 1. TERMIN ORAZ MIEJSCE:

 • Termin: 15 stycznia 2017 roku;

 • Start biegu o godzinie 12:00;

 • Miejsce: Ośrodek Piaski Szczygliczka w Ostrowie Wielkopolskim;

 • Start i meta znajdować się będzie przy ulicy Plażowej 10 (przy Restauracji Plażowa);

 • Limit czasu: bez limitu czasowego.

 1. DYSTANS:

 • Bieg główny: 6 km (dwie pętle dookoła dużego stawu);

 • Trasa biegu: kostka brukowa.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Prawo do uczestnictwa posiadają osoby, które w dniu 14 stycznia 2017 roku będą miały ukończone 16 lat i okażą dokument potwierdzający tożsamość podczas weryfikacji;

 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie na własną odpowiedzialność;

 • W przypadku osób niepełnoletnich zaświadczenie, które nie jest zaświadczeniem lekarskim, powinno być podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika.

 1. ZGŁOSZENIA:

 • Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 11 stycznia 2017r.

Zgłoszenia należy wysyłać na stronie datasport.pl pod linkiem: https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=2775

 1. BIURO ZAWODÓW:

 • Biuro zawodów w dniu 15 stycznia 2017 roku będzie otwarte w godzinach od 10:30 do 11:30 w Restauracji Plażowa (ul. Plażowa 10, dojazd od ulicy Strumykowej);

 • Parkingi dla uczestników biegu będą usytuowane od strony ulicy Limanowskiego oraz ulicy Strumykowej.

 1. KLASYFIKACJA:

 • W biegu głównym na 6 km nie będzie prowadzona żadna klasyfikacja. Celem zawodów jest zebranie środków pieniężnych w ramach 25. Finału WOŚP;

 • Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma okolicznościowy medal.

 1. ZASADY FINANSOWANIA:

 • Uczestnicy startują na własny koszt;

 • Koszty organizacyjne pokrywa organizator i sponsorzy oraz zawodnicy.

 1. WPISOWE:

 • Opłata startowa wynosi 20 zł i będzie pobierana w momencie zarejestrowania za pomocą szybkiej płatności bankowej. Organizator liczy dodatkowo na datki związane z WOŚP w biurze zawodów i podczas ich trwania podczas kwesty

 1. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW:

 • Numer startowy z agrafkami;

 • Ciepła herbata po ukończeniu biegu oraz posiłek;

 • Okolicznościowy medal;

 • Pakiet startowy oraz jego zawartość są uzależnione od pozyskania sponsorów.

 1. POZOSTAŁE SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 • Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej;

 • Każdy uczestnik biegu startuje na własną odpowiedzialność,

 • Organizator nie zapewnia ubezpieczenia zawodników i imprezy,

 • Bieg będzie rozgrywany bez względu na warunki atmosferyczne;

 • Bieg odbędzie się przy ruchu ograniczonym;

 • Organizator biegu nie wystawia faktur VAT;

 • W czasie biegu organizator zapewnia opiekę medyczną;

 • Nad przebiegiem zawodów sprawuje nadzór sędzia główny z licencją PZLA;

 • Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych;

 • Udział w biegu oznacza akceptację regulaminu;

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i jego interpretacji.

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

 • Dane osobowe uczestników 1. Biegu „Pobiegnij z WOŚP w Ostrowie” będą przetwarzane w celach przeprowadzenia wydarzenia;

 • Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Sztab WOŚP Ostrów Wielkopolski z siedzibą w Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2 oraz Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą w Warszawie przy ulicy Dominikańskiej 19C;

 • Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1. niniejszego paragrafu w związku z udziałem w biegu „Pobiegnij z WOŚP w Ostrowie” obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt;

 • Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania;

 • Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w „Pobiegnij z WOŚP w Ostrowie”. Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdej chwili odwołana;

 • Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym przypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, (z późn. zm.). Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Wszystkich uczestników „Pobiegnij z WOŚP w Ostrowie” obowiązuje niniejszy regulamin;

 • Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, zrobienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne;

 • Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczane na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora;

 • Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas biegu, pod warunkiem wykluczenia z niego. W przypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie;

 • Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej;

 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy;

 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne;

 • W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Szef Biegu

Jerzy Hnatyk